Про факультет Вступ на ФПМ Навчання Деканат Інформаційний розділ
укр eng    
Пошук Довідка
 
Вступ на ФПМ
Прийом на перший курс
    На 1 курс факультету прикладної математики приймаються: громадяни України; іноземні громадяни...
Детальніше...  

Магістратура
    До магістратури на ФПМ на конкурсній основі приймаються студенти, які мають диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки та високий середній бал успішності за 1-4 курс...
Детальніше...  

Вступ до аспірантури
    Запрошуємо на навчання у аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського на ФПМ за програмою підготовки PhD...
Детальніше...  

Заочне навчання
    На ФПМ навчання без відриву від виробництва (заочне навчання) провадиться за такими напрямами та спеціальностями...
Детальніше...  

Навчання за контрактом
    На навчання за контрактом на факультет прикладної математики зараховуються студенти на конкурсній основі...
Детальніше...  

Підготовчі курси
    З 1990 року на факультеті прикладної математики працюють підготовчі курси (філія факультету доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського) для учнів 10, 11 класів шкіл...
Детальніше...  

Друга вища освіта
    Особи, які мають вищу освіту та бажають отримати додаткову кваліфікацію, можуть здобути другу вищу освіту на ФПМ...
Детальніше...  

Дистанційне навчання
    На факультеті прикладної математики використовуються елементи дистанційного навчання для інформаційно-методичної підтримки заочної форми начання...
Детальніше...  

Графік роботи відбіркової комісії
    Відбіркова комісія факультету працює з червня по серпень включно за таким графіком...
Детальніше...  

Як нас знайти
    Адреса факультету: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп. №14 (каф. ПМА, каф. ПЗКС), корп. №15 (каф. СПіСКС, каф. ПЗКС)...
Детальніше...  

 
ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

    На ФПМ навчання за заочною формою провадиться на договірній (контрактній) основі.

    Організація навчального процесу на заочній формі навчання здійснюється згідно з державними стандартами освіти і Положенням про організацію навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

    Прийом на навчання без відриву від виробництва здійснюється згідно з Правилами прийому до вищих навчальних закладів України. Особи, які навчаються у вищих закладах освіти за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством.

   Навчальні плани для форми навчання без відриву від виробництва за переліком дисциплін, кількістю годин і формами підсумкового контролю повністю відповідають навчальним планам денної форми навчання. Кількість аудиторних годин у навчальних планах заочної форми навчання встановлюється з розрахунку 16–18 годин на тиждень.

    Навчальний процес за заочною формою навчання здійснюється під час сесій і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації та контрольні заходи).

    Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента-заочника над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза навчальним закладом, зазвичай у міжсесійний період), так і в університеті (зазвичай під час сесії). Індивідуальні завдання виконуються в порядку, передбаченому Положенням про організацію навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

    Лекції при заочній формі навчання зазвичай мають постановочний, концептуальний, узагальнювальний та оглядовий характер. Аудиторні заняття зазвичай складають 10–20 % від часу при денній формі навчання.

    Семінарські заняття проводяться за основними темами курсу, які виносяться на самостійне вивчення студентами.

    Практичні та лабораторні роботи мають забезпечувати формування необхідного рівня умінь і навичок.

    З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів-заочників у міжсесійний період можуть проводитися консультації, захист курсових проектів (робіт) та інших індивідуальних завдань. У міжсесійний період студентам-заочникам може надаватися можливість відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи разом зі студентами денної форми навчання за дозволом викладача.

    Контрольні роботи, виконані в домашніх умовах, перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх надходження до університету і зараховуються за результатами співбесіди викладача зі студентом. Контрольні роботи, виконані в університеті, перевіряються викладачем у дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. Порядок обліку виконання контрольних робіт визначає відповідна кафедра.

    Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх студентів, як правило, перед початком навчального року.

    Студенти-заочники допускаються до участі в сесії, якщо вони не мають академічної заборгованості за попередній семестр, а також заборгованості по оплаті договору (контракту) за навчання. Студент допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо з цієї дисципліни він виконав усі контрольні заходи та індивідуальні завдання. Виконаними вважаються зараховані контрольні роботи і захищені курсові проекти (роботи).
    Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію. Після закінчення сесії деканат видає студенту довідку про участь у сесії.

    Студенти-заочники, які не виконали вимог навчального плану (усіх контрольних заходів та індивідуальних завдань) і не мають права на додаткову оплачувану відпустку, але з’явилися на сесію, допускаються до консультацій викладачів, виконання лабораторно-практичних робіт, і подальшого складання в установленому порядку екзаменів (заліків) без наступного надання оплачуваної додаткової відпустки за поточний навчальний рік.
  
 
Зараз на сайті користувачів: 33, зареєстрованих: 0, гостей: 33. Команда порталу Статистика Карта сайту
Copyright © 2006 Факультет Прикладної Математики КПІ ім. Ігоря Сікорського